Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities 

 1. Het Winkelhuis, gevestigd te Aarschot, BTW-nummer BE 0748.853.064, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3 – Aanbod

1.      Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het mogelijk dat de weergegeven informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up to date is.

2.      Het aanbod van Het Winkelhuis bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product mogelijk te maken.

3.      Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewicht, afmeting, kleur, afbeeldingen van etiketten, … op de website van Het Winkelhuis gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en niet bindend. Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid. Eventuele bijhorende foto’s zijn louter decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in het aanbod. Eventuele afwijkingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.

3.      Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.      De in een aanbod opgenomen producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

5.      Elk aanbod geldt slechts zolang de voorraad strekt.

6.      Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Het Winkelhuis niet.

Artikel 4 – Bestelling – overeenkomst

1.      Om een bestelling te kunnen plaatsen of een aankoop te doen, moet de klant minstens 18 jaar oud zijn.

2.      Het Winkelhuis is steeds gerechtigd om een bestelling te weigeren in navolgende gevallen:

– indien de klant minderjarig blijkt te zijn;

– indien in het aanbod een kennelijke vergissing of een kennelijke fout werd begaan;

– indien het leveringsadres zich niet in België bevindt;

– indien de voorraad van een bepaald artikel is uitgeput;

– indien er sprake is van overmacht, kwade trouw of rechtsmisbruik;

– indien er geen betaling werd ontvangen;

3.      De overeenkomst komt, onder voorbehoud van lid 2, tot stand op het moment dat de klant een bestelling plaatst en bijgevolg het aanbod aanvaardt.

4.      Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt  Het Winkelhuis onverwijld via elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5 – Overeengekomen prijs

1.      Alle vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en exclusief de verzendkosten.

2.      Het bedrag van de leverings- en verzendkosten wordt aangegeven op de website en alleszins duidelijk vermeld vooraleer de bestelling definitief is.

Artikel 6 – Betaling

1.      Een aankoop is slechts definitief na ontvangst van de betaling.

2.      Voor betaling met krediet- of debetkaarten dient Het Winkelhuis de goedkeuring van de uitgever van de kaart ontvangen te hebben. Indien de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling aan Het Winkelhuis dan is Het Winkelhuis niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de levering en/of niet levering van de bestelling.

3.      Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

4.      Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de klant te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld.

5.      Voor online aankopen heeft de klant de keuze tussen de volgende betaalwijzen via Bancontact, via Mister Cash of via betaling bij afhaling.

Artikel 7 – Levering

1.      De levering vindt ten vroegste plaats na ontvangst van de volledige betaling.

2.      Na ontvangst van de volledige betaling, worden de bestelde producten geleverd binnen de termijn zoals aangegeven bij de bestelling. De aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief.

3.      De producten worden geleverd op het door de klant tijdens de bestelling aangegeven adres. Foutief doorgegeven adressen zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

4.      Tenzij anders vermeld, worden leveringen uitgevoerd door Bpost en kunnen deze gebeuren aan huis, in een postpunt of in een Bpost pakjesautomaat.

5.      Het Winkelhuis is niet verantwoordelijk voor laattijdige levering of niet-levering door haar logistieke partner.

Artikel 8 – Op maat gemaakte producten

1.      Bestellingen van op maat gemaakte producten kunnen enkel geannuleerd worden indien Het Winkelhuis nog geen aanvang heeft genomen met het maken van de producten.

2.      Producten die specifiek op maat van de klant gemaakt worden, kunnen niet worden geruild of teruggenomen. Voor specifiek op maat gemaakte producten geldt het herroepingsrecht zoals opgenomen in artikel 9 van deze algemene voorwaarden niet.

Artikel 9 – Herroepingsrecht (bedenktermijn) bij verkoop op afstand

1.      De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Het Winkelhuis.

2.      De klant heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder motivering en zonder betaling van een boete, de overeenkomst met betrekking tot de aankoop op afstand van een product te herroepen en dit conform de hierna weergeven voorwaarden en modaliteiten.

3.      De in lid 2 weergegeven termijn van 14 kalenderdagen neemt een aanvang:

–        hetzij de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de  vervoerder is, het product heeft ontvangen;

–        hetzij, in geval van meerdere producten of producten samengesteld uit verschillende zendingen of onderdelen die deel uitmaken van een enkele bestelling maar die afzonderlijk worden geleverd, de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de  vervoerder is, het laatste product, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

–        hetzij, in geval van regelmatige levering gedurende een bepaalde periode, de dag nadat de klant of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de  vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen.

4.      De klant informeert Het Winkelhuis van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen door:

–        hetzij het op de website ter beschikking gestelde herroepingsformulier ingevuld en ondertekend over te maken aan Het Winkelhuis;

–        hetzij een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt, over te maken aan Het Winkelhuis.

5.      Ten laatste 14 kalenderdagen na de melding van de herroeping, bezorgt de klant de producten terug of overhandigt die aan Het Winkelhuis of aan een persoon die door Het Winkelhuis gemachtigd is om de producten in ontvangst te nemen.

De klant zendt de producten terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.

De klant draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de producten.

6.      Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

7.      Tijdens de bedenktermijn verbindt de klant er zich toe om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De klant verbindt er zich tevens toe om het product slechts uit te pakken of te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen waarbij als uitgangspunt geldt dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel mag doen.

8.      De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan nodig om de goede werking van het product vast te stellen.

9.      Binnen 14 dagen na de melding van herroeping aan Het Winkelhuis  en op voorwaarde dat de klant de producten daadwerkelijk heeft teruggestuurd (minstens een bewijs van terugzending voorlegt) of terugbezorgd, wordt de volledige aankoopprijs van de producten terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de bestelling heeft betaald.

10.   De klant is niet gerechtigd een beroep te doen op zijn herroepingsrecht in navolgende gevallen:

–        de prijs van de producten of diensten is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop Het Winkelhuis geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

–        de geleverde goederen zijn specifiek gemaakt op maat van de klant, vervaardigd volgens de specificaties van de klant of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;

–        de geleverde goederen snel kunnen bederven of zijn beperkt houdbaar;

–        de verzegelde goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne;

–        de geleverde goederen na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;

–        de geleverde goederen zijn alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt, waarop Het Winkelhuis geen invloed heeft;

–        de overeenkomst gesloten is tijdens een openbare veiling;

Artikel 10 – Controle, klachten en garantie

1.      Het Winkelhuis garandeert de conformiteit van de door haar aangeboden producten zoals voorzien in de wettelijke consumentengarantie. Om een beroep te doen op de garantie moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

2.      De klant verbindt er zich toe om de geleverde goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit ervan overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen.

3.      De klant dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan Het Winkelhuis mee te delen. Bij gebreke aan een dergelijke mededeling van het gebrek aan Het Winkelhuis binnen twee maanden na de vaststelling ervan verliest de klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen Het Winkelhuis in te stellen.

4.      In het geval van een gebrek aan conformiteit heeft de klant recht op herstel of vervanging van het product binnen een redelijke termijn.

5.      De verleende waarborg vervalt in geval van abnormaal of incorrect gebruik, slecht onderhoud, gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant, wijziging van goederen door de klant, demontage of reparatie door een niet-gekwalificeerde persoon, beschadiging ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling.

Artikel 11 – Klantendienst

De klantendienst van Het Winkelhuis is bereikbaar via e-mail op info@hetwinkelhuis.be . Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1.      Het Winkelhuis is niet aansprakelijk voor type-, druk- of zetfouten die de klant zelf heeft doorgestuurd.

2.      Het Winkelhuis is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden, ook niet van aangestelden of werknemers, tenzij in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout.

3.      De eventuele aansprakelijkheid van Het Winkelhuis is in elk geval beperkt tot de aankoopprijs van het product.

4.      Het Winkelhuis is in geen geval aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade van welke aard ook, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving of schade/ vorderingen aan derden. 

5.      Het Winkelhuis is niet aansprakelijk voor verlies of schade bij gebruik van een product.

Artikel 13 - Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 14 - Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

 Artikel 15 - Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechter is bevoegd. 
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.